tại sao tôi lại ở đây?

-- Vì bạn đang đu đỉnh đó --