ClayStack là gì? Toàn bộ thông tin về dự án ClayStack

ClayStack là gì?

1500x500 3

Điểm nổi bật của dự án

Minh bạch - Tất cả các giao dịch được theo dõi trên một blockchain công khaiTransparent

Tất cả các giao dịch được theo dõi trên một blockchain công khai.

Chuỗi chéo - Hỗ trợ nhiều chuỗi khối ngay từ ngày đầu tiênCross-chain

Hỗ trợ nhiều blockchain từ ngày đầu tiên.

Fully backed - Derivative tokens are pegged 1:1 with the staked tokensFully backed

Token phái sinh được chốt tỷ lệ 1:1 với token được stake.

Open for all - No minimum staking amount required to earn rewardsOpen for all

Không yêu cầu số tiền stake tối thiểu để kiếm phần thưởng.

Yield stacking - Get staking rewards and stack yield in DeFi ecosystemYield stacking

Nhận phần thưởng stake và tăng năng suất trong hệ sinh thái DeFi.

Cutting-edge - Cross-chain oracles for inter-chain connectivityCutting-edge

Có nhiều kinh nghiệm chuỗi chéo về kết nối liên chuỗi.

Bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.