[Offline AIS Serie 05] Bitcoin Cash Civil War: Recap & Discussion

[English Below]

💥 Bitcoin Cash lần đầu xuất hiện vào ngày 1 tháng 8 năm 2017 sau khi tách từ blockchain gốc của Bitcoin (BTC). Kể từ sau Hardfork, Bitcoin Cash gặp phải không ít áp lực từ phía cộng đồng những người ủng hộ Bitcoin gốc.

💥 Vào ngày 15/11/2018, Bitcoin Cash một lần nữa bị chia tách thành 2 phe, phe ủng hộ Bitcoin ABC dẫn đầu bởi Roger Ver và Jihan Wu (co-founder của Bitmain) và Bitcoin SV (dẫn đầu bởi Craig Wright - người tự nhận mình là Satoshi Nakamoto).

💥 Theo dòng sự kiện, trong lần offline tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ về tầm nhìn của 2 phe ủng hộ Bitcoin SV và Bitcoin ABC, cùng một số ảnh hưởng của sự kiện này đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Bạn đang ủng hộ cho bên nào? Hãy cùng tham gia sự kiện và thảo luận với chúng tôi.

✍️ Link đăng ký tham dự sự kiện: https://goo.gl/forms/YC9v0xA9onBWxo6w1

---

💥 Bitcoin Cash was launched on August 1, 2017 once splitting from the original blockchain of Bitcoin (BTC). After Hardfork, Bitcoin Cash has been put under enormous pressure by people who support the original Bitcoin.

💥 On November 15, 2018, a hard fork has taken place on the Bitcoin Cash network once again, resulting in the creation of two separate coins: Bitcoin ABC supported by Roger Ver and Jihan Wu (co-founder of Bitmain) and Bitcoin SV supported by Craig Wright (who claims himself to be Satoshi Nakamoto).

💥 In this week event, we will try to understand the vision of these two sides and the influences that this trend might bring to the cryptocurrency market as a whole.

Which side are you in? Join our event and show us your opinion?

✍️ Register at: https://goo.gl/forms/YC9v0xA9onBWxo6w1


Chi tiết sự kiện