AMA Recap HC Capital – Stader

Ngày 16/12//2022, cộng đồng HC Capital đã có cơ hội giao lưu với Antonio – Head of Community, Tony & Godlike – Stader Vietnam Managers. Các anh đã tham gia AMA để cung cấp những thông tin hữu ích về Stader.

AMA này được tổ chức bởi HC Capital – Cộng đồng tiền điện tử hàng đầu tại Việt Nam. Tại đây, anh em có thể nhận được những tin tức và tín hiệu mới nhất cũng như thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trong không gian tiền điện tử.

? Thời gian: 20:00 Thứ Sáu | 16.12.2022

? Địa điểm: https://t.me/HCGemAlerts

? Khách mời: 

– Antonio – Head of Community.

– Tony & Godlike – Stader Vietnam Managers.

? Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Buổi AMA hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần

? Phần 1 : Q&A từ HC Capital

? Phần 2: 5 câu hỏi hay nhất từ form

? Phần 3: CÂU HỎI TRỰC TIẾP ( 5 bạn có câu hỏi được lựa chọn sẽ share giải thưởng $100 )

Mọi người sẽ đặt câu hỏi liên quan đến Stader, anh Antonio sẽ lựa chọn 5 câu hỏi phù hợp và trả lời nhé

Nội dung của chương trình AMA

Phần 1: Một số câu hỏi của đội ngũ HC Capital

1. Can you guys introduce yourself and Staderlabs project?

Để hiểu rõ hơn thì anh có thể giới thiệu qua về bản thân và đôi nét về Stader cho anh em HC Capital có thể nắm rõ hơn được không ạ ?

Stader is a Proof of Stake liquid staking protocol created to make staking accessible to everyone while solving main staking problems. We will see later what are the 3 benefits of liquid staking vs normal staking. We have been working on the project since June 2021, and we have achieved 70,000 stakers and 1 billion USD TVL at peak (before Terra collapse). We are now having 120 million TVL and we live in 6 chains. We unveiled SD staking and EthX (liquid staking in ETHEREUM) in one month. Great things are coming!

Stader là một giao thức Proof of Stake Liquid Staking, được tạo ra để giúp mọi người có thể dễ dàng Staking, và giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến Staking. Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện dự án từ tháng 6 năm 2021 và chúng tôi đã đạt được 70.000 người tham gia Staking và 1 tỷ USD TVL ở mức cao nhất (trước khi Terra sụp đổ). Chúng tôi hiện đang có $120 triệu TVL và chúng tôi đang hoạt động trong 6 chuỗi. Trong một tháng nữa, chúng tôi sẽ tiết lộ tính năng đặt cược SD và EthX (đặt cược thanh khoản bằng ETHEREUM). Những điều tuyệt vời sắp tới!

2. What is the main point it solves? / Why is liquid staking important?

Những vấn đề chính mà dự án giải quyết là gì? / Tại sao Liquid Staking lại quan trọng?

There are 3 advantages of liquid staking vs normal staking:

 • Benefit 1: Enables DeFi yield on top of staking yield.

Ability to earn DeFi yields while also earning rewards for staking.  You dont need to choose between Staking OR DeFi anymore!

 • Benefit 2: Ease of use

In two clicks you can get liquid staking, and you get an amazing community to support you with Defi strategies. For example, for Vietnam we have https://t.me/StaderLabs_Vietnamese

 • Benefit 3: Network security

In a PoS network, the more capital is staked, the more secure is the network. 

So if you do liquid staking beefore going into DeFi, you are heling secure the network.

and I will add a Number 4: Decentralization

We automatically split your stake among many good validators. So your money is safe from slashing BUT ALSO helping to decentralize the network (much better than staking everything in one validator only).

Liquid Staking có 3 lợi ích chính so với Staking đơn thuần:

Lợi ích 1: Cho phép đặt cược lợi nhuận (yield staking)

Khả năng kiếm được lợi tức (yield) đồng thời kiếm được phần thưởng (rewards) cho việc đặt cược. Nếu giao thức lớp cơ sở không thành công, toàn bộ cổ phần có thể sụp đổ, dẫn đến tổn thất lớn. Tuy nhiên, trong Liquid Staking, lợi nhuận cơ bản đến từ chính mạng PoS. Điều này có nghĩa là ngay cả nếu bất kỳ dự án DeFi nào không thành công, người dùng vẫn có thể dựa vào lợi nhuận cơ bản đến từ các mạng PoS.

Lợi ích 2: Dễ dàng sử dụng Stader

Chỉ với hai cú click chuột, bạn có thể tham gia Liquid Staking và bạn có được một cộng đồng tuyệt vời để hỗ trợ bạn với các chiến lược Defi. Ví dụ: đối với Việt Nam, chúng tôi có https://t.me/StaderLabs_Vietnamese

Lợi ích 3: An ninh mạng

Trong mạng PoS, càng nhiều vốn được đặt, mạng càng an toàn.

Vì vậy, nếu bạn tham gia Liquid Staking trước khi tham gia DeFi, bạn đang bảo vệ mạng lưới

và cuối cùng là lợi ích Số 4: Phân quyền (Decentralize)

Chúng tôi tự động chia cổ phần của bạn cho nhiều validators. Vì vậy, tiền của bạn an toàn NHƯNG CŨNG giúp phân cấp mạng (tốt hơn nhiều so với việc chỉ đặt cược mọi thứ vào một trình xác thực).

 

3. Can you tell us some highlights about Stader? Which achievements has Stader gained?

Bạn có thể cho chúng tôi biết một số điểm nổi bật về Stader? Stader đã đạt được những thành tích nào?

As I said, we started June 2021 and we achieved tremendous growth. By April 2022 we had 1 billion TVL. But then Terra collapsed and we lost everything! However, we already had a 30 people team by then. And we were working on other blockchains. So in 1 month after Terra collapse, we were live in Hedera, Fantom, and Polygon. This shows how resilient we are. Today, we are live in 6 blockchains. Those 3, plus BNB, NEAR, and Terra2.0. The best thing ? we keep building like crazy. We have a 50+ team now, and we are building SD staking (to share revenue with all SD investors) and EthX (Ethereum liquid staking)

EthX will make TVL skyrocket. And SD staking will allow people to earn revenue from many different blockchains. So it is a very diversified play. We are also building other projects than liquid staking ? ?. It is a secret but I can share some alpha here.

Như tôi đã nói, chúng tôi đã bắt đầu vào tháng 6 năm 2021 và chúng tôi đã đạt được mức tăng trưởng vượt bậc. Đến tháng 4 năm 2022, chúng tôi có 1 tỷ TVL. Nhưng rồi Terra sụp đổ và chúng tôi mất tất cả! Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi đã có một đội 30 người. Và chúng tôi đang làm việc trên các chuỗi khối (blockchain) khác. Vì vậy, trong 1 tháng sau khi Terra sụp đổ, chúng tôi đã có mặt ở Hedera, Fantom và Polygon. Điều này cho thấy chúng ta kiên cường như thế nào.

Ngày nay, Stader đang xuất hiện trên 6 chuỗi khối. 3 cái đó, cộng với BNB, NEAR và Terra2.0. Điều tuyệt vời nhất là gì? Chúng tôi tiếp tục xây dựng như điên. Hiện chúng tôi có hơn 50 thành viên  và chúng tôi đang xây dựng hoạt động stake SD (để chia sẻ doanh thu với tất cả các nhà đầu tư SD) và EthX (stake thanh khoản Ethereum) ETHX sẽ khiến TVL tăng vọt. Và staking SD sẽ cho phép mọi người kiếm doanh thu từ nhiều blockchain khác nhau. Vì vậy, nó là một trò chơi rất đa dạng. Chúng tôi cũng đang xây dựng các dự án khác ngoài việc stake thanh khoản ? ?. Đó là một bí mật nhưng tôi có thể chia sẻ một số alpha ở đây.

 

4. What core features & advantages do Stader Labs currently have over current competitors?

Stader Labs hiện có những tính năng & lợi thế cốt lõi nào so với các đối thủ cạnh tranh hiện tại?

Many things I can mention

 1. We have a big dev team in house, and we code all our smart contracts. Other multichain liquid staking platforms (e.g Lido) outsource their work to other people.
 2. we raised a total of 40 million USD between 3 raise rounds. This leaves us very well capitalized to keep growing the team and expanding. WE dont care about the bear market.
 3. We are building more products than just liquid staking. 

Expansion of liquid staking into other chains is our HORIZONTAL EXPANSION.

But we also have a VERTICAL EXPANSION by creating more complex products on top of liquid staking. For example, we are creating vaults so that people deposit their assets and we automate defi strategies. Like “Binance Earn”, but decentralized ! and we dont have access to your money, only smart contract has.

Có nhiều điều tôi có thể đề cập

 1. Chúng tôi có một nhóm nhà phát triển in-house và chúng tôi tự code tất cả các hợp đồng thông minh của mình. Các nền tảng Liquid Staking đa chuỗi khác (ví dụ: Lido) thuê người khác thực hiện công việc của họ.
 2. chúng tôi đã huy động được tổng cộng 40 triệu USD trong 3 vòng gọi vốn. Điều này giúp chúng tôi có vốn rất tốt để tiếp tục phát triển nhóm và mở rộng. CHÚNG TÔI không quan tâm đến bear market .
 3. Chúng tôi đang xây dựng nhiều sản phẩm hơn là chỉ stake thanh khoản.

Việc mở rộng Liquid Staking sang các chuỗi khác là MỞ RỘNG THEO CHIỀU NGANG của chúng tôi.

nhưng chúng tôi cũng có MỞ RỘNG THEO CHIỀU DỌC bằng cách tạo ra các sản phẩm phức tạp hơn trên nền tảng Liquid Staking. Ví dụ: chúng tôi đang tạo kho tiền để mọi người ký gửi tài sản của họ và chúng tôi tự động hóa các chiến lược DeFi. Giống như “Kiếm tiền từ Binance”, nhưng phi tập trung! và chúng tôi không có quyền truy cập vào tiền của bạn, chỉ hợp đồng thông minh mới có.

5. What are you guys working on now?

Các tính năng/ sự kiến hay kế hoạch gì của Stader Labs đang được triển khai tại thời điểm hiện tại ?

1. We are aiming to continue expanding to other blockchains like Ethereum, we want to make sure Stader is integrated with other top blockchains. Target is 12 blockchains by end of 2023.

Including MOVE blockchains like Aptos and SUI.

2. VAULTS: We want to give opportunity to people to invest in DeFI and to EARN YIELD PASSIVELY. Like what Celsius or other centralized institutions promised, but in a way that we never have access to your funds! How? Using vaults powered by smart contracts that execute DeFi strategies for you! 

Initially, there will be native vaults that will be built on each individual chain. We built them in BNB and we are building it now in Polygon. Ethereum will come sooner or later And then over a period like after the native vaults in each chain have been launched, then Stader will launch cross-chain vaults

3. Launching on ETH and expect a huge TVL boost soon.

4. Recently created regional communities. Right now they have a Turkish, Vietnamese, Russian, Chinese, Thai, and Spanish-speaking community to be able to ask questions and receive support in their own language.

https://t.me/StaderLabs_Vietnamese is the one for Vietnam.

5. SD staking and Governance: We unveiled our Decentralization Roadmap so in 6 months Stader is managed like a DAO. We have also created forum.staderlabs.com so everybody can discuss, add ideas, submit proposals...                                                       

 

1. Chúng tôi đang hướng tới việc tiếp tục mở rộng sang các chuỗi khối khác như Ethereum, chúng tôi muốn đảm bảo rằng Stader được tích hợp với các chuỗi khối hàng đầu khác. Mục tiêu là 12 blockchain vào cuối năm 2023.

       Bao gồm các chuỗi khối MOVE như Aptos và SUI.

2. VAULTS: Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho mọi người đầu tư vào DeFI và KIẾM LỢI NHUẬN MỘT CÁCH THỤ ĐỘNG. Giống như những gì Celsius hoặc các tổ chức tập trung khác đã hứa, nhưng theo cách mà chúng tôi không bao giờ có quyền truy cập vào tiền của bạn! Làm sao? Sử dụng các vault được cung cấp bởi hợp đồng thông minh để thực thi các chiến lược DeFi cho bạn!

Ban đầu, sẽ có các blockchain riêng được xây dựng trên từng chuỗi riêng lẻ. Chúng tôi đã xây dựng chúng trên BNB và chúng tôi hiện đang xây dựng nó trên Polygon. Blockchain Ethereum cũng sẽ sớm xuất hiện tính năng này. Và sau đó trong một khoảng thời gian như sau khi các vault gốc trong mỗi chuỗi đã được khởi chạy, thì Stader sẽ khởi chạy các vault xuyên chuỗi.

3. Ra mắt trên ETH và mong đợi một đợt tăng TVL khổng lồ sớm.

4. Các cộng đồng khu vực được xây dựng gần đây. Hiện tại Stader có một cộng đồng nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Thái Lan và Tây Ban Nha để các thành viên có thể đặt câu hỏi và nhận hỗ trợ bằng ngôn ngữ của họ.

https://t.me/StaderLabs_Vietnamese là trang dành cho Việt Nam.

5. Quản lý và stake SD: Chúng tôi đã tiết lộ Lộ trình phi tập trung hóa của mình để trong 6 tháng, Stader được quản lý giống như một DAO. Chúng tôi cũng đã tạo forum.staderlabs.com để mọi người có thể thảo luận, thêm ý kiến, gửi đề xuất…

Yes, thank you very much for your detailed and fruitful sharings about Stader. I’m sure everyone here already has the information as well as basic knowledge about Stader.

Dạ vâng rất cảm ơn những chia sẻ của anh về Stader. Chắc mọi người ở đây đều đã nắm được thông tin cũng như có sơ qua về những kiến thức cơ bản.

 

PHẦN 2: CÂU HỎI TỪ QUIZ

As our members here would love to hear more about the project, and we also received many questions submitted on Google Form today, therefore right now we’re going to start phase 2: QUIZ ( 5 questions from form )

Vì các thành viên của HC Capital ở đây rất muốn nghe thêm về dự án và em cũng đã nhận được nhiều câu hỏi được gửi trên Form hôm nay., Do đó ngay bây giờ em sẽ bắt đầu giai đoạn 2: QUIZ (5 câu hỏi từ Form)

Question #1: Can you tell me details about $SD token? What are the additional benefits of holding your tokens over those that don’t keep $SD token and are there also any benefits for long-term holders?

Câu hỏi #1: Anh có thể cho biết chi tiết về token $SD không? Những lợi ích bổ sung khi nắm giữ mã token của Stader so với những người không giữ token $SD và cũng có bất kỳ lợi ích nào cho những người nắm giữ dài hạn không?

Look, today, SD token is still USELESS. So the price is like this

BUT with the activation of SD staking, EVERYTHING changes. Because NOT ONLY you will get GOVERNANCE you will also get A SHARE OF THE STADER REVENUE Stader revenue is 1.2 million USD per year and our marketcap is only 3 million USD and the revenue is diversified from many blockchains. So you are having a diversified investment if you stake SD.

So we go from useless token that people farm and dump… to a token that generates revenue in 6 chains (but in a year it will be double digits we hope ? 

Thật đáng tiếc là, hiện nay token SD vẫn chưa có nhiều use case

Do đó, đường giá chưa có những tín hiệu tích cực

Tuy nhiên, với việc kích hoạt Staking SD, MỌI THỨ sẽ thay đổi.

Bởi vì  bạn sẽ không chỉ nhận được quyền QUẢN TRỊ, bạn còn nhận được CHIA SẺ DOANH THU STADER

Doanh thu Stader là 1,2 triệu USD mỗi năm và vốn hóa thị trường của chúng tôi chỉ là 3 triệu USD

Doanh thu được đa dạng hóa từ nhiều chuỗi khối. Vì vậy, bạn đang có một khoản đầu tư đa dạng nếu bạn Staking SD.

Question #2: Can you tell me the techniques and steps for using Stader? How can a newbie get started?

Câu hỏi #2: Bạn có thể cho tôi biết kỹ thuật và các bước sử dụng Stader không? Làm thế nào một người mới có thể bắt đầu ?

Sure! you can go to Staderlabs.com and click on the logo of any of the 6 chains to get started. Then you connect your wallet and use your token (MATIC, BNB, FTM, NEAR… to stake). Then you can use that in DeFi. For DeFi guidance just join https://t.me/StaderLabs_Vietnamese and we will guide you from there for the dozens of strategies possible !

Chắc chắn rồi! bạn có thể truy cập staderlabs.com và nhấp vào biểu tượng của bất kỳ chuỗi nào trong số 6 chuỗi để bắt đầu. Sau đó, bạn kết nối ví của mình và sử dụng token của mình (MATIC, BNB, FTM, NEAR… để Stake). Sau đó, bạn có thể sử dụng nó trong DeFi. Để được hướng dẫn về DeFi, chỉ cần tham gia https://t.me/StaderLabs_Vietnamese và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn rất nhiều những chiến lược tiềm năng!

Question #3:  How was Terra’s collapse for you?

Sự sụp đổ của Terra ảnh hưởng đến dự án Stader như thế nào?

Of course, it was painful. We lost 1 billion TVL. BUT in 1 month we were live in 3 chains. And in places like Hedera and Fantom we are the ONLY liquid staking solution. so the worse is over. and the team is now 50 people we are extremely optimist and motivated. Terra just made us stronger…

Nó khá là kinh hoàng. Chúng tôi đã mất 1 tỉ đô TVL

Tuy nhiên, trong 1 tháng chúng tôi xuất hiện trên 3 chain mới. Trên các blockchain Hedera và Fantom chúng tôi là nền tảng Liquid Staking duy nhất.

Do đó, những điều tồi tệ đã được khắc phục.

Và chúng tôi có 50 thành viên trong team, chúng tôi rất hào hứng và tích cực. Terra chỉ khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn

Question 4: Which plans do Stader have to attract and expand the community and improve the user experience?

Câu 4: Stader đang có những kế hoạch nào để thu hút và mở rộng cộng đồng cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng?

We recently created regional communities. Right now they have a Turkish, Vietnamese, Russian, Chinese, Thai, and Spanish-speaking community to be able to ask questions and receive support in their own language. https://t.me/StaderLabs_Vietnamese is the one for Vietnam. We have 170,000 members combined across all our TG and Discord and Twitter groups. And we offer support for all chains and all languages possible. We are growing at about 2,000 new members every month and 1,000 new stakers every month. We are working on even easier tutorials, and we have a loot of DeFi strategies available in our channels.

Chúng tôi đang xây dựng các cộng đồng khu vực. Hiện tại Stader có một cộng đồng nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Thái Lan và Tây Ban Nha để các thành viên có thể đặt câu hỏi và nhận hỗ trợ bằng ngôn ngữ của họ.

https://t.me/StaderLabs_Vietnamese là trang dành cho Việt Nam.

Chúng tôi có 170,000 thành viên trên Telegram, Twitter và Discord. Và chúng tôi cũng offer sự giúp đỡ cho tất cả các chain và ngôn ngữ có thể. Chúng tôi tăng trưởng khoảng 2,000 thành viên mới mỗi tháng và khoảng 1000 stakers mới mỗi tháng 🙂 Chúng tôi đang thực hiện những hướng dẫn dễ hơn, và chúng tôi có rất nhiều các chiến lược DeFi trên các kênh.

Now is the last question: How can Stader deal with the dangers and risks? Besides, how is Stader handling the FTX issue?

Stader có thể đối phó với những nguy hiểm và rủi ro như thế nào? Bên cạnh đó, Stader xử lý vấn đề FTX như thế nào?

Excellent question. Everyone says “we care a lot about Security”. But we really mean it! WE have a 3 AXIS approach to SECURITY, and invest a lot of money on it.

 1. Third-party audits: we audit each smart contract with 2 or 3 different auditors. We have 15 audits done so far. 
 2. Bug bounties: we partner with ImmuneFi to give up to 1 million USD to white hats that find any bug in our contracts.
 3. On-chain monitoring: we  partner with firms like Forta or Certora to monitor the blockchain 24/7 and act immediately in case of anything weird happens.

Câu hỏi tuyệt vời. Mọi người đều nói “chúng tôi quan tâm rất nhiều về Bảo mật”. Nhưng Stader thực sự nghiêm túc với vấn đề này. CHÚNG TÔI có cách tiếp cận 3 TRỤC đối với BẢO MẬT và đầu tư rất nhiều tiền vào đó.

 1. Kiểm toán của bên thứ ba: chúng tôi kiểm tra từng hợp đồng thông minh với 2 hoặc 3 kiểm toán viên khác nhau. Chúng tôi có 15 cuộc kiểm toán được thực hiện cho đến nay.
 2. Tiền thưởng tìm lỗi: chúng tôi hợp tác với ImmuneFi để trao giải thưởng lên tới 1 triệu USD cho đội hacker mũ trắng tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong hợp đồng của chúng tôi.
 3. Giám sát trên chuỗi: chúng tôi hợp tác với các công ty như Forta hoặc Certora để giám sát chuỗi khối 24/7 và hành động ngay lập tức trong trường hợp có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra.

Thank you for your answers, they are very easy to follow with so many details. With the above answers, I believe that everyone in the group has a better understanding as well as a lot of information about the project.

Cảm ơn anh đã có những câu giải đáp rất chi tiết và dễ hiểu. Với những câu trả lời trên e tin rằng mọi người trong nhóm đã hiểu rõ hơn cũng như là nắm được thêm rất nhiều thông tin về dự án

 

PHẦN 3: LIVE QUESTION

Now, it’s time for part 3 – the last part of today’s AMA

Mình xin phép move sang phần 3

I will open the chat box in 2 minutes, so that our members can raise questions for you

Bên mình sẽ mở chat 2 phút để cho thành viên đặt câu hỏi nhé.

 

Question 1: I was curious, how do you evaluate a good performing validator to pick who I should stake with and not stake with? What do I look for?

Tôi tò mò muốn biết làm thế nào để bạn đánh giá một trình xác thực hoạt động (validator) tốt để chọn người mà chúng tôi nên stake hay không cùng? Tôi tìm những gì?

We have a stringent criteria to select many validators that are professional and have very low risk of slashing. The details for each chain can be found in our forum in 2 weeks.

Chúng tôi có những tiêu chí để lựa chọn validators – những người chuyên nghiệp và sẽ mang đến rủi ro bị cắt giảm rất thấp. Bạn có thể tìm thấy chi tiết cho từng chain trong diễn đàn của chúng tôi sau 2 tuần nữa.

Bạn có thể chia sẻ các link social media của Stader để chúng tôi có thể cập nhật thông tin mới nhất không?

twitter.com/staderlabs

twitter.com/staderlabs_eth

twitter.com/stader_bnb

and you can find all the rest in https://linktr.ee/staderlabs

twitter.com/staderlabs

twitter.com/staderlabs_eth

twitter.com/stader_bnb

Các kênh còn lại bạn tham khảo trong https://linktr.ee/staderlabs nhé!

Question 2: I am interested to invest in your project. When and where can I buy your tokens? Is it already listed exchanges?

Tôi quan tâm để đầu tư vào dự án của bạn. Tôi có thể mua token của bạn khi nào và ở đâu? Và SD đã được niêm yết trên những sàn nào?

You can buy in Huobi or Gate.io, or better yet in DEXes like Apeswap (BNB chain), Balancer (Polygon), Beets.fi (Fantom, REF (NEAR) or SaucerSwap (Hedera)

Bạn có thể mua trên Houbi hoặc Gate.io, ngoài ra còn có các sàn DEX như Apeswap (BNB chain), Balancer (Polygon), Beets.fi (Fantom, REF (NEAR)  SaucerSwap (Hedera)

Question 3: Hello sir✅With your liquid staking product, users can receive liquid tokens (LUNAx, HBARx, MATICx, etc.) corresponding to the staked amount when they stake with Stader, and that they can use these tokens to further increase their returns by joining the Defi ecosystem while earning staking rewards. you said. Can you explain a bit how we can use liquid tokens in the Defi ecosystem?       

Xin chào Sir✅Với sản phẩm Liquid staking của bạn, người dùng có thể nhận được tokens thanh khoản (LUNAx, HBARx, MATICx, v.v.) tương ứng với số tokens đã stake trên Stader và họ có thể sử dụng các token này để tăng thêm tiền lãi bằng cách tham gia Hệ sinh thái Defi trong khi kiếm phần thưởng staking. bạn đã nói. Bạn có thể giải thích một chút về cách chúng tôi có thể sử dụng token thanh khoản trong hệ sinh thái Defi không?

Yes. We are integrated in more than 35 different platforms. You can check a comprehensive list for every chain when you go to the tab “DeFi on each chain:

https://bnbchain.staderlabs.com/liquid-staking/defi?

https://near.staderlabs.com/lt/defi

https://polygon.staderlabs.com/liquid-staking/defi

etc…

You should also see blog.stadrlabs.com for a lot of strategies!

Vâng, chúng tôi đã tích hợp với hơn 35 nền tảng khác nhau. Bạn có thể kiểm tra danh sách cho tất cả các chain khi bạn truy cập tab “DeFi on each chain”

https://bnbchain.staderlabs.com/liquid-staking/defi?

https://near.staderlabs.com/lt/defi

https://polygon.staderlabs.com/liquid-staking/defi

etc…

bạn cũng có thể xem http://blog.staderlabs.com để có thêm các chiến lược!

 

I think we have already had the best questions and answers in this segment. It was a pleasure having you to share detailed information about Stader as well as some key features and future roadmap.

Chúng ta đã hoàn thành phần 3 , cũng là phần cuổi của buổi AMA hôm nay.

I think we have already had the best questions and answers in this segment. It was a pleasure having you to share detailed information about Stader as well as some key features and future roadmap.

 sẽ có rất nhiều các câu hỏi khác của cộng đồng đang thắc mắc . em sẽ direct các bạn sang group cộng đồng Việt của dự án. các bạn có thể đưa thắc mắc để được admin giải đáp nhé

Stader Việt Nam:

https://t.me/StaderLabs_Vietnamese

https://t.me/StaderBNBx_Vietnam

Tuy thị trường đang downtrend nhưng Stader Labs vẫn liên tục tung ra các chương trình và các hoạt động với những phần thưởng hấp dẫn dành cho cộng đồng như Quiz, Contest, Video Contest. Anh em có thể theo dõi các kênh Stader Near, Stader BNB, Stader Polygon, Stader Hedera, Stader Fantom để cập nhật và tham gia. Yêu cầu hầu như rất đơn giản, chỉ vài thao tác là đã có thể lụm tiền

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan: